Statement for Parents

STATEMENT OF CONSENT FOR PARENTS/GUARDIANS OF STUDENTS ATTENDING A UKLC COURSE

TO BE PASSED ON BY THE BOOKING AGENT where applicable

If your child/children are enrolled on a course at Clifton College, Bristol, please click here for additional information.

Pastoral care:

When enrolling my child/children on a course with UKLC, I understand that I am consenting to the following levels of care:

 • There will be a UKLC team available 24/7 at the centre my child/children are attending
 • There will be 24-hour support available to that team from UKLC Head office
 • When my child/children are actively participating in lessons/sessions organized by UKLC, the UKLC team will be responsible for their safety and discipline
 • Outside of these times, the UKLC team will support the Group Leader 24/7 in their role to supervise and be responsible for my child/children.
 • For individual students travelling without a group leader, the role of ‘group leader’ will be covered by a dedicated member of the UKLC team.

Emergency contact:

I also agree to provide my booking agent with an emergency contact number of an adult responsible for my child/children which will be passed on to UKLC. I will ensure that this number is correct and I will explain the level of English of the person stated.

Supervision on excursions:

I am happy to know that on excursions, students are supervised by the UKLC team and their group leader/s (where applicable). All excursions have an element of free time incorporated into the itinerary if the group leader/parent/guardian agrees (if no free time is desired then UKLC team members will continue to supervise the group). Free time is age dependent as follows: under 10 years old – no unaccompanied free time, 11-14 – groups of 4 to 5 students are allowed free time but must return to the agreed meeting point every 30 to 45 minutes (this is city dependent e.g. in larger cities the time will be shorter) and if possible UKLC team members and group leaders will still accompany, 14-17 – groups of 3 to 4 students are allowed free time and must return to the agreed meeting point every hour to 90 minutes. On no account should students wander off alone. Students will have their wristband and lanyard and be aware of the meeting points.

Medical consent:

I understand and consent to the fact that in the event that my child/children are involved in a serious accident or become seriously unwell, UKLC will ensure that the relevant professional medical help is sought. The group leader (where applicable) will be informed and/or I will be contacted. In the event of the group leader/emergency contact not being available, a UKLC team member or host will take charge and take my child/children to hospital. All available details of the student will be given to the medical practitioners.

In the event of my child/children requiring urgent medical attention where consent must be given, the group leader will immediately contact me or the emergency contact given. If I cannot be reached, the group leader will, in conjunction with the agent, take any necessary decision. If the group leader cannot be found, a member of UKLC Senior Leadership team will confer with me and/or the booking agent to make a decision. If I cannot be reached and the booking agent cannot be reached, a member of UKLC Senior Leadership will confer with the group leader to make a decision. Where necessary I am happy to consent that UKLC Senior Leadership will make a decision.

Data protection:

Finally, in line with the new European legislation of General Data Protection Regulation (GDPR) which came into effect on 25th May 2018, UKLC will ensure that all data collected will be securely stored and only used to provide the products and services I have requested from them.

During the course UKLC may take photographs or videos of my child/children but these will only be used for marketing purposes where consent has been specifically given by me to the agent I booked through. If my child is over the age of 13, they will be asked on arrival if they wish to give consent for their image to be used. Consent may be withdrawn at any time by emailing [email protected]

参加 UKLC 课程学生的家长/监护人同意声明(由预定机构转发

教牧照护:

在为我的孩子报名参加 UKLC 的课程时,我理解我同意接受以下级别的照护:

 • 在我的孩子所就读的中心,将有一个 UKLC 团队全天候服务
 • UKLC 总部将为该团队提供 24 小时的支持
 • 当我的孩子积极参与 UKLC 组织的课程/会议时,UKLC 团队将对他们的安全和纪律负责
 • 在这些时间之外,UKLC 团队将全天候支持组长,监督我的孩子并为其负责

紧急联系人:

我还同意向我的预订代理机构提供负责我孩子的成人紧急联系电话号码,该号码将被转发给 UKLC。我将确保这个号码是正确的,我将说明所述人员的英语水平。

监督游览:

我很高兴地知道,在游览过程中,学生们会受到 UKLC 团队和他们的组长的监督。如果组长同意,所有的游览活动都会在行程中加入自由活动时间的元素(如果不希望有自由活动的时间,那么 UKLC 的团队成员会继续监督小组的工作)。自由活动时间视年龄而定,具体如下:10 岁以下——没有无人陪伴的自由活动时间,11-14 岁——4 至 5 名学生的小组可以自由活动,但必须每 30 至 45 分钟返回约定的集合点(视城市而异,例如在较大的城市,时间会更短);如果可能,UKLC 团队成员和组长仍会陪伴;14-17 岁——3 至 4 名学生的小组可以自由活动,必须每 1 小时至 90 分钟返回约定的集合点。学生在任何情况下都不可以擅自离队。 学生们将佩戴他们的腕带和挂绳,并知晓集合点。

医疗同意:

我理解并同意,如果我的孩子发生严重事故或出现严重不适,UKLC 将确保寻求相关的专业医疗帮助。将通知组长,并与我联系。如果组长不在,UKLC 团队成员或负责人将负责并将我的孩子送到医院。学生的所有可用信息将被

提供给医疗工作者。

如果我的孩子需要紧急医疗照顾,必须得到同意,组长将立即与我或所给的紧急联系人联系。如果无法联系到我,组长将与代理机构一起做出任何必要的决定。如果找不到组长,UKLC 高级领导团队的成员将与我和/或预订代理

机构商议,以做出决定。如果既无法联系到我,也无法联系到预订代理机构,UKLC 高级领导层的成员将与组长

商议,做出决定。必要时,我很乐意同意由 UKLC 高级领导层做出决定。

数据保护:

最后,根据 2018 年 5 月 25 日生效的通用数据保护条例 (GDPR) 的新欧洲立法,UKLC 将确保收集的所有数据将被安全存储,并且仅用于提供我要求他们的产品和服务。

在课程期间,UKLC 可能会对我的孩子进行拍照或录像,但这些照片或录像仅用于营销目的,且我已向通过我预订的代理机构明确表示同意。如果我的孩子超过 13 岁,其到达时将被询问是否愿意同意使用其图像。该同意可以

随时通过发送电子邮件撤销,邮箱地址 [email protected]

Prohlášení o souhlasu rodičů/zákonných zástupců žáků/studentů navštěvujících kurz UKLC (je nutno předat rezervačnímu agentovi)

Pastorální péče:

Při zápisu mého dítěte/dětí do kurzu UKLC beru na vědomí a souhlasím s následujícími úrovněmi péče:

 • V centru, kde bude pobývat mé dítě/děti, bude 24 hodin denně, 7 dní v týdnu k dispozici tým UKLC
 • Tým bude mít k dispozici 24hodinovou podporu z centrály UKLC
 • Když se mé dítě/děti aktivně účastní výuky/lekcí organizovaných UKLC, tým UKLC bude zodpovědný za jejich bezpečnost a disciplínu
 • Mimo tuto dobu bude tým UKLC podporovat vedoucí skupiny 24/7 v jejich roli -dohlížet na mé dítě/děti a být za ně zodpovědný

Kontakt v případě nouze:

Souhlasím také s tím, že svému rezervačnímu agentovi poskytnu kontaktní číslo pro případ nouze na dospělou osobu odpovědnou za mé dítě/děti, které bude předáno UKLC. Ujistím se, že toto číslo je správné a sdělím úroveň angličtiny kontaktní osoby.

Dohled během výletů/exkurzí:

Těší mně, že během výletů/exkurzí budou žáci/studenti pod dohledem týmu UKLC a vedoucího/vedoucích skupiny. U všech výletů/exkurzí je do itineráře začleněn volný rozchod, pokud s tím souhlasí vedoucí skupiny (pokud není požadován žádný volný rozchod, členové týmu UKLC budou i nadále dohlížet na skupinu). Volný rozchod závisí na věku: do 10 let – žádný volný rozchod bez doprovodu, 11-14 let – skupiny po 4 až 5 studentech mají povolen volný rozchod, ale musí se vrátit na dohodnuté místo setkání každých 30 až 45 minut (závisí to na městě, např. ve větších městech bude čas kratší) a pokud je to možné, členové týmu UKLC a vedoucí skupiny je budou dále doprovázet, 14-17 – skupiny po 3 až 4 studentech mají povolen volný rozchod a musí se vrátit na dohodnuté místo setkání každých 60 až 90 minut. V žádném případě by žáci/studenti neměli odcházet sami. Žáci/studenti budou mít svůj náramek a šňůrku a budou znát místa setkání.

Lékařský souhlas:

Rozumím a souhlasím s tím, že v případě, že se moje dítě/děti stanou účastníky vážné nehody nebo se nebudou cítit výrazně dobře, UKLC zajistí vyhledání příslušné odborné lékařské pomoci. Informován bude o tom vedoucí skupiny a následně budu kontaktován/a já. V případě, že vedoucí skupiny nebude k dispozici, člen týmu UKLC nebo hostitel se ujme záležitosti a vezme mé dítě/děti do nemocnice. Všechny údaje dostupné o žákovi/studentovi budou poskytnuty praktickým lékařům.

V případě, že mé dítě/děti vyžadují neodkladnou lékařskou péči, se kterou je nutný souhlas, vedoucí skupiny mě okamžitě kontaktuje nebo se posktyne kontakt pro případ nouze. Pokud se mi nepodaří dovolat, vedoucí skupiny společně s agentem učiní nezbytné rozhodnutí. Pokud vedoucího skupiny nelze najít, poradí se se mnou a/nebo rezervačním agentem o rozhodnutí člen vedoucího týmu UKLC. Pokud nemohu být zastižen a nelze zastihnout rezervačního agenta, člen vedení UKLC se poradí s vedoucím skupiny, aby rozhodl. V případě potřeby souhlasím s tím, aby rozhodnutí učinili vyšší vedoucí UKLC.

Ochrana údajů:

V souladu s novou evropskou legislativou obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), která vstoupila v platnost dne 25. května 2018, společnost Unilever zajistí, že všechny shromážděné údaje budou bezpečně uloženy a použity pouze k poskytování produktů a služeb, které jsem od nich požadoval/a.

Během kurzu může UKLC pořizovat fotografie nebo videa mého dítěte/dětí, ale mohou být použity pouze pro marketingové účely, pokud jsem výslovně udělil/a souhlas rezervačnímu agentovi. Pokud je mé dítě starší 13 let, bude při příjezdu dotázáno, zda si přeje dát souhlas s použitím svých fotografií. Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected]

Déclaration de consentement pour les parents/tuteurs des élèves suivant un cours UKLC (à transmettre par l’agence de réservation)

Surveillance:

En inscrivant mon enfant/mes enfants à un cours UKLC, je comprends que je donne mon consentement aux niveaux d’assistance suivants:

 • L’ équipe UKLC sera disponible 24h/24 dans le centre où mon enfant/mes enfants se trouve/ent
 • Cette équipe disposera d'un soutien disponible 24h/24 depuis le siège social de UKLC
 • Lorsque mon enfant/mes enfants participe/ent activement aux leçons/sessions organisées par UKLC, l'équipe UKLC sera responsable de leur sécurité et de leur discipline
 • En dehors de ces horaires, l'équipe UKLC soutiendra les moniteurs 24h/24 dans leur rôle de supervision et de responsabilité envers mon enfant/mes enfants.

Contact en cas d'urgence:

Je suis également d'accord pour fournir à mon agence de réservation un contact en cas d'urgence pour mon enfant/mes enfants, qui sera transmis à UKLC. Je veillerai à ce que ce numéro soit correct et je préciserai le niveau d'anglais de la personne mentionnée.

Encadrement lors des excursions:

Je suis heureux/se de savoir que lors des excursions, les élèves sont encadrés/ées par l'équipe UKLC et leur moniteurs. Toutes les excursions incluent un temps libre dans l’itinéraire, si les moniteurs sont d'accord (si aucun temps libre n'est souhaité, les membres de l'équipe UKLC continueront à encadrer le groupe). Le temps libre dépend de l'âge, comme suit: moins de 10 ans - pas de temps libre non accompagnés/ées; 11-14, des groupes de 4 à 5 élèves sont autorisés à disposer du temps libre mais doivent revenir au point de rencontre convenu toutes les 30 à 45 minutes (ceci dépend de la ville, par exemple, dans les grandes villes, le temps sera plus court) et si possible, des membres de l'équipe UKLC et des moniteurs les accompagneront toujours; 14-17, des groupes de 3 à 4 élèves sont autorisés à disposer du temps libre et doivent revenir au point de rencontre convenu toutes les heures. En aucun cas, les élèves ne doivent se promener seuls. Les élèves auront une carte, leur bracelet et leur cordon (lanyard) et seront informés/ées des points de rencontre.

Consentement médical:

Je comprends et consens au fait que si mon enfant/mes enfants sont impliqués dans un accident grave ou deviennent gravement malades, UKLC s'assurera que l'aide médicale professionnelle pertinente sera recherchée. Le chef de groupe sera informé et je serai contacté(e). Dans le cas où le chef de groupe n'est pas disponible, un membre de l'équipe UKLC ou un hôte prendra en charge et emmènera mon enfant/mes enfants à l'hôpital. Tous les détails disponibles sur l'étudiant seront donnés aux praticiens médicaux.

En cas de besoin urgent de soins médicaux pour mon enfant / mes enfants où un consentement doit être donné, le responsable du groupe me contactera immédiatement ou contactera la personne d'urgence indiquée. Si je ne peux pas être contacté, le responsable du groupe prendra toute décision nécessaire en collaboration avec l'agence. Si le responsable du groupe ne peut pas être trouvé, un membre de l'équipe de direction de UKLC me consultera et / ou le responsable pour prendre une décision. Si je ne peux pas être contacté et que l'agence de réservation ne peut pas être contacté, un membre de la direction de UKLC se consultera avec le responsable du groupe pour prendre une décision. Si nécessaire, je suis prêt(e) à autoriser la direction de UKLC à prendre une décision.

Protection des données:

Enfin, conformément à la nouvelle législation européenne sur la protection des données (RGPD) entrée en vigueur le 25 mai 2018, UKLC veillera à ce que toutes les données collectées soient stockées de manière sécurisée et utilisées uniquement pour fournir les produits et services que j'ai demandés.

Pendant le cours, UKLC peut prendre des photos ou des vidéos de mon enfant / mes enfants, mais celles-ci ne seront utilisées qu'à des fins de marketing si j'ai donné un consentement spécifique à l’agence de réservation. Si mon enfant a plus de 13 ans, on lui demandera à l'arrivée s'il souhaite donner son consentement à l'utilisation de son image. Le consentement peut être retiré à tout moment en envoyant un e-mail à [email protected].

DICHIARAZIONE PER GENITORI/TUTORI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI UKLC (L’AGENZIA È RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO)

Assistenza:

Al momento dell’iscrizione di mio/a figlio/a dei/delle miei/mie figli/e a un corso con UKLC, sono consapevole di aver dato il consenso ai seguenti livelli di assistenza:

 • Sarà disponibile un team UKLC 24 ore su 24 presso il centro in cui frequentano il corso.
 • A questo team sarà garantito un supporto disponibile 24 ore su 24 da parte dell'UKLC Head Office.
 • Quando mio/a figlio/a i/le miei/mie figli/e partecipano attivamente alle lezioni / sessioni organizzate da UKLC, il team di UKLC sarà responsabile della loro sicurezza e disciplina.
 • Al di fuori di questi orari, il team di UKLC sosterrà i Group Leader 24 ore su 24 nel loro ruolo di supervisione e responsabilità per mio figlio / i miei figli.

Contatto di emergenza:

Sono altresì d'accordo nel fornire al mio agente di prenotazione un contatto di emergenza per mio mio/a figlio/a i/le miei/mie figli/e che verrà comunicato a UKLC. Mi assicurerò che questo numero sia corretto e specificherò il livello di inglese della persona indicata.

Supervisione durante le escursioni:

Sono informato del fatto che in escursione gli studenti sono sorvegliati dal team UKLC e dai loro Group Leader. Tutte le escursioni prevedono un momento di tempo libero incorporato nell'itinerario se il Group Leader è d'accordo (se il tempo libero non è richiesto, i membri del team UKLC continueranno a sorvegliare il gruppo). Il tempo libero dipende dall'età come segue: sotto i 10 anni - nessun tempo libero non accompagnato, 11-14 - gruppi di 4-5 studenti hanno il permesso di avere del tempo libero ma devono tornare al punto di incontro stabilito ogni 30-45 minuti (questo dipende dalla città, ad esempio in città più grandi il tempo sarà più breve) e, se possibile, i membri del team UKLC e i group leader accompagneranno i gruppi, 14-17 - gruppi di 3-4 studenti hanno il permesso di avere tempo libero e devono tornare al punto di incontro stabilito ogni ora. Gli studenti non devono mai vagare da soli. Gli studenti avranno una mappa, il loro braccialetto e un lanyard (tessera studente e cordino) e saranno informati sui punti di incontro.

Consenso medico:

Comprendo e acconsento al fatto che, nel caso in cui mio/a figlio/a i/le miei/mie figli/e siano coinvolti in un grave incidente o si ammalino gravemente, UKLC garantirà che venga ricercato l'aiuto medico professionale necessario. Il Group Leader sarà informato e verrò contattato/a. Nel caso in cui il Group Leader non sia disponibile, un membro del team UKLC o la famiglia ospitante si assumerà il controllo e porterà mio/a figlio/a i/le miei/mie figli/e in ospedale. Tutti i dettagli disponibili dello studente verranno forniti ai professionisti medici.

Nel caso in cui mio/a figlio/a i/le miei/mie figli/e abbiano bisogno di cure mediche urgenti per cui deve essere dato il consenso, il responsabile del gruppo mi contatterà immediatamente o contatterà il numero di emergenza indicato. Se non risultasse raggiungibile, il responsabile del gruppo, in collaborazione con l'agente, prenderà ogni decisione necessaria. Se il responsabile del gruppo non può essere raggiunto, un membro della Senior Leadership di UKLC conferirà con me e/o con l'agente di prenotazione per prendere una decisione. Nel caso in cui io non risultassi raggiungibile e l'agente di prenotazione non potesse essere raggiunto, un membro della Senior Leadership di UKLC conferirà con il responsabile del gruppo per prendere una decisione. Se necessario, acconsento al fatto che la Senior Leadership di UKLC prenda una decisione.

Protezione dei dati:

Infine, in conformità alla nuova legislazione europea del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018, UKLC garantirà che tutti i dati raccolti siano conservati in modo sicuro e utilizzati solo per fornire i prodotti e servizi da me richiesti.

Durante il corso, UKLC può scattare fotografie o video di mio/a figlio/a dei/delle miei/mie figli/e, ma questi saranno utilizzati solo per scopi di marketing se ho dato il mio consenso specificamente all'agente tramite cui ho prenotato. Se mio/a figlio/a i/le miei/mie figli/e ha/nno più di 13 anni, verrà chiesto all'arrivo se desidera/no dare il consenso per l'uso della sua/loro immagine. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento inviando un'e-mail a [email protected].

UKLC kursus lankančių mokinių tėvų / globėjų sutikimo pareiškimas (perduoda užsakymo agentas)

Sielovada:

Leisdamas savo vaikui (-ams) lankyti UKLC kursus, sutinku su toliau nurodyta vaiko (-ų) priežiūra.

 • Centre, kurį lankys mano vaikas (-ai), visą parą dirbs UKLC komanda.
 • Šiai komandai 24 val. per parą padės UKLC pagrindinis biuras.
 • Kai mano vaikas (-ai) aktyviai dalyvaus pamokose / sesijose, organizuojamose UKLC, UKLC komanda bus atsakinga už vaiko (-ų) saugumą ir drausmę.
 • Kitu metu UKLC komanda padės grupės vadovui 24/7 prižiūrėti vaiką (-us), prisiimant atsakomybę už mano vaiką (-us).

Kontaktinis asmuo skubios pagalbos atveju:

Taip pat sutinku pateikti savo užsakymo agentui suaugusiojo, atsakingo už mano vaiką (-us), telefono numerį skubios pagalbos atveju, kuris bus perduotas UKLC. Užtikrinsiu, kad šis numeris būtų teisingas, ir informuosiu apie nurodyto asmens anglų kalbos lygį.

Priežiūra ekskursijų metu.

Džiaugiuosi, kad ekskursijų metu mokinius prižiūri UKLC komanda ir jų grupės vadovas (-ai). Jei grupės vadovas sutinka, visose ekskursijose yra laisvo laiko intervalas, įtrauktas į maršrutą (jei laisvas laikas nepageidaujamas, UKLC komandos nariai ir toliau prižiūri grupę). Laisvas laikas priklauso nuo amžiaus: iki 10 metų amžiaus – laisvas laikas be lydinčiojo asmens, 11–14 – 4–5 mokinių grupėms leidžiamas laisvas laikas, tačiau su sąlyga grįžti į sutartą susitikimo vietą kas 30–45 minutes (tai priklauso nuo miesto, pvz., didesniuose miestuose laikas bus trumpesnis) ir, jei įmanoma, lydint UKLC komandos nariams ir grupių vadovams, 14–17 – 3–4 mokinių grupėms leidžiamas laisvas laikas ir grįžimas į sutartą susitikimo vietą kas valandą iki 90 minučių. Mokiniai jokiu būdu neturėtų vaikštinėti vieni. Mokiniai turės apyrankę ir dirželį ir bus informuoti apie susitikimo vietas.

Sutikimas teikti medicininę pagalbą:

Suprantu ir sutinku, kad tuo atveju, jei mano vaikas (-ai) patektų į rimtą nelaimingą atsitikimą arba blogai pasijaustų, UKLC užtikrins, kad būtų kreiptasi į atitinkamą profesionalios medicininės pagalbos įstaigą. Grupės vadovas bus informuotas ir susisieks su manimi. Jei grupės vadovas negalės, UKLC komandos narys arba vadovaujantis asmuo pasirūpins mano vaiku (-ais) ir nuveš į ligoninę. Visa turima informacija apie mokinį bus pateikta gydytojams.

Jei mano vaikui (-ams) reikia skubios medicininės pagalbos, kai reikalingas sutikimas, grupės vadovas nedelsdamas susisieks su manimi arba nurodytu kontaktiniu asmeniu nelaimės atveju. Jei su manimi nebus galimybės susisiekti, grupės vadovas kartu su agentu priims bet kokį reikalingą sprendimą. Jei nepavyksta rasti grupės vadovo, UKLC vyresniųjų vadovų komandos narys pasitars su manimi ir (arba) užsakymo agentu, kad priimtų sprendimą. Jei su manimi ar užsakymo agentu nebus galimybės susisiekti, UKLC vyresnysis vadovas tarsis su grupės vadovu, kad priimtų sprendimą. Prireikus mielai duosiu sutikimą, kad UKLC vyresnysis vadovas priimtų sprendimą.

Duomenų apsauga:

Galiausiai, atsižvelgdama į naujuosius Europos teisės aktus, susijusius su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), kuris įsigalios 2018 m. gegužės 25d., UKLC užtikrins, kad visi surinkti duomenys bus saugiai saugomi ir naudojami tik tiems produktams ir paslaugoms, dėl kurių aš kreipiausi.

Kursų metu UKLC galės fotografuoti ar filmuoti mano vaiką (-us), tačiau ši medžiaga bus naudojama tik rinkodaros tikslais, kai aš duosiu konkretų sutikimą atstovui, per kurį užsisakiau paslaugą. Jei mano vaikas (-ai) yra vyresnis (-i) nei 13 metų amžiaus, atvykus jo (jų) bus paklausta, ar jis (jie) duoda sutikimą dėl jo (jų) atvaizdo naudojimo. Sutikimas galės būti atšauktas bet kuriuo metu el. paštu [email protected]

Declaração de consentimento para pais/responsáveis de estudantes que frequentam um curso UKLC (a ser repassado pelo agente de reservas)

Assistência pastoral:

Ao inscrever o(s) meu(s) filho(s) num curso na UKLC, entendo que estou a consentir os seguintes níveis de atendimento:

 • Haverá uma equipa UKLC disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, no centro onde o(s) meu(s) filho(s) está(ão) presente(s)
 • Haverá suporte 24 horas disponível para essa equipa da sede da UKLC
 • Quando o(s) meu(s) filho(s) estiver(em) a participar ativamente em aulas/sessões organizadas pela UKLC, a equipa da UKLC será responsável pela sua segurança e disciplina
 • Fora desses horários, a equipa da UKLC apoiará o Líder do Grupo 24 horas por dia, 7 dias por semana, no seu papel de supervisionar e ser responsável pelo(s) meu(s) filho(s)

Contacto de emergência:

Também concordo em fornecer ao meu agente de reservas um número de contato de emergência de um adulto responsável pelo(s) meu(s) filho(s), que será(ão) repassado(s) à UKLC. Garantirei que este número está correto e explicarei o nível de inglês da pessoa indicada.

Supervisão de excursões:

Fico feliz em saber que, nas excursões, os alunos são supervisionados pela equipa da UKLC e pelo(s) líder(es) do grupo. Todas as excursões têm um elemento de tempo livre incorporado no itinerário se o líder do grupo concordar (se nenhum tempo livre for desejado, os membros da equipa UKLC continuarão a supervisionar o grupo). O tempo livre depende da idade da seguinte forma: menores de 10 anos – sem tempo livre desacompanhado, 11-14 – grupos de 4 a 5 alunos têm tempo livre, mas devem retornar ao ponto de encontro acordado a cada 30 a 45 minutos (isso é dependente da cidade, por exemplo, em cidades maiores o tempo será menor) e, se possível, os membros da equipa da UKLC e os líderes do grupo ainda acompanharão, 14-17 – grupos de 3 a 4 alunos têm tempo livre e devem retornar ao ponto de encontro acordado a cada hora a 90 minutos. Em caso algum os alunos devem sair sozinhos. Os alunos terão a sua pulseira e cordão e estarão cientes dos pontos de encontro.

Consentimento médico:

Entendo e concordo com o facto de que, no caso de o(s) meu(s) filho(s) estar(em) envolvido(s) num acidente grave ou ficar(em) gravemente doente(s), a UKLC garantirá que a ajuda médica profissional relevante é procurada. O líder do grupo será informado e eu serei contactado. Caso o líder do grupo não esteja disponível, um membro da equipa ou anfitrião da UKLC assumirá o comando e levará o(s) meu(s) filho(s) ao hospital. Todos os detalhes disponíveis do aluno serão fornecidos aos médicos.

No caso de o(s) meu(s) filho(s) necessitar(em) de cuidados médicos urgentes, onde o consentimento deve ser dado, o líder do grupo entrará imediatamente em contacto comigo ou com o contacto de emergência fornecido. Se eu não puder ser contactado, o líder do grupo irá, em conjunto com o agente, tomar qualquer decisão necessária. Se o líder do grupo não puder ser encontrado, um membro da equipa de Liderança Sénior da UKLC se reunirá comigo e/ou com o agente de reservas para tomar uma decisão. Se eu não puder ser contactado e o agente de reservas não puder ser contatado, um membro da Liderança Sénior da UKLC conversará com o líder do grupo para tomar uma decisão. Quando necessário, tenho o prazer de consentir que a Liderança Sénior da UKLC tome uma decisão.

Proteção de dados:

Finalmente, de acordo com a nova legislação europeia do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), que entrou em vigor em 25 de maio de 2018, a UKLC garantirá que todos os dados recolhidos são armazenados com segurança e usados apenas para fornecer os produtos e serviços que lhes solicitei.

Durante o curso da UKLC pode tirar fotografias ou vídeos do(s) meu(s) filho(s), mas estes só serão utilizados para fins de marketing, onde o consentimento foi dado especificamente por mim para o agente que eu reservei através. Se o meu filho tiver mais de 13 anos, será perguntado à chegada se deseja dar o seu consentimento para que a sua imagem seja usada. O consentimento pode ser retirado a qualquer momento enviando um e-mail para [email protected]

Заявление о согласии для родителей/опекунов учащихся, посещающих курс UKLC (передается агентом по бронированию)

Ответственность за учащихся

При регистрации моего ребенка / моих детей на курс UKLC я понимаю, что я соглашаюсь на указанные ниже уровни ответственности.

 • В центре, который посещает мой ребенок / мои дети, будет круглосуточно доступна команда UKLC.
 • Для этой команды будет доступна круглосуточная поддержка центрального офиса UKLC.
 • Во время активного участия моего ребенка / моих детей в уроках/мероприятиях, организованных UKLC, команда UKLC будет нести ответственность за его/их безопасность и дисциплину.
 • Вне этого времени команда UKLC будет оказывать круглосуточную поддержку куратору группы по вопросам присмотра за моим ребенком / моими детьми и ответственности за них.

Контактное лицо для экстренной связи

Я также соглашаюсь предоставить моему агенту по бронированию контактный номер экстренной связи взрослого, ответственного за моего ребенка / моих детей, который будет передан в UKLC. Я обязуюсь убедиться в правильности этого номера и укажу уровень английского языка данного лица.

Присмотр на экскурсиях

Меня радует, что на экскурсиях учащиеся находятся под присмотром команды UKLC и кураторов группы. При согласии куратора группы в программу всех экскурсий включается свободное время (если свободное время является нежелательным, то члены команды UKLC продолжат присматривать за группой). Свободное время зависит от возраста следующим образом: до 10 лет — нет свободного времени без сопровождения; 11–14 лет — группам от 4 до 5 учащихся разрешено свободное время, но они должны возвращаться к согласованному месту встречи каждые 30–45 минут (это зависит от города, например, в крупных городах время будет короче), и по возможности члены команды UKLC и кураторы групп будут сопровождать их; 14–17 лет — группам от 3 до 4 учащихся разрешено свободное время, и они должны возвращаться к согласованному месту встречи каждые 60–90 минут. Учащиеся ни в коем случае не должны гулять в одиночку. У всех учащихся будут браслет и шнурок для бейджа, и они будут знать о местах встречи.

Согласие на медицинские услуги

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что, если мой ребенок / мои дети попадут в серьезную аварию или заболеют, UKLC обратится за соответствующей профессиональной медицинской помощью. Куратор группы будет проинформирован, и со мной свяжутся. В случае отсутствия куратора группы член команды UKLC или принимающая сторона возьмет на себя ответственность и отвезет моего ребенка / моих детей в больницу. Врачам будут предоставлены все доступные сведения об учащемся.

Если моему ребенку / моим детям потребуется неотложная медицинская помощь и будет необходимо дать согласие, куратор группы немедленно свяжется со мной или с указанным контактным лицом для экстренных случаев. Если со мной будет невозможно связаться, куратор группы вместе с агентом примет необходимое решение. Если не удается найти куратора группы, представитель высшего руководства UKLC посоветуется со мной и/или агентом по бронированию для принятия решения. Если невозможно связаться ни со мной, ни с агентом по бронированию, представитель высшего руководства UKLC посоветуется с куратором группы для принятия решения. Я соглашаюсь с тем, чтобы высшее руководство UKLC принимало решение в случае необходимости.

Защита данных

В соответствии с новым европейским законодательным актом — Общим регламентом по защите данных (GDPR), который вступил в силу 25 мая 2018 года, UKLC гарантирует, что все собранные данные будут храниться в безопасности и использоваться только для предоставления продуктов и услуг по моему запросу.

На протяжении курса UKLC может делать фотографии или видео моего ребенка / моих детей, но они будут использоваться в маркетинговых целях только с моего явно выраженного согласия, предоставленного агенту, через которого бронировалось обучение. Если мой ребенок старше 13 лет, по прибытии его спросят, согласен ли он на использование его фотографий. Согласие можно отозвать в любое время, отправив письмо на адрес [email protected].

Declaración de consentimiento de los padres/tutores de los alumnos que asisten a un curso del UKLC (la agencia de reservas debe transmitir este documento)

Atención pastoral:

Al inscribir a mi(s) hijo/a(s) en un curso con UKLC, entiendo que consiento a los siguientes niveles de atención:

 • Habrá un equipo de UKLC disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, en el centro donde tiene lugar su curso.
 • Este equipo dispondrá de apoyo las 24 horas del día desde la UKLC Head Office.
 • Cuando mi(s) hijo/a(s) participe(n) activamente en lecciones/sesiones organizadas por UKLC, el equipo de UKLC será responsable de su seguridad y disciplina.
 • Fuera de estos horarios, el equipo de UKLC apoyará al Group Leader, las 24 horas del día, en su papel de supervisión y responsabilidad de mi(s) hijo/a(s).

Contacto en caso de emergencia:

También me comprometo a facilitar a mi agente de reservas un número de contacto de emergencia de un adulto responsable de mi(s) hijo/a(s) que será transmitido a UKLC. Me aseguraré de que este número es correcto y señalaré el nivel de inglés de la persona indicada.

Supervisión de excursiones:

Soy consciente de que en las excursiones, el alumnado es supervisado por el equipo del UKLC y su/s Group Leader(s). Todas las excursiones tienen un elemento de tiempo libre incorporado en el itinerario siempre que el/la Group Leader está de acuerdo. En el caso de que no se desee tiempo libre, los miembros del equipo UKLC continuarán supervisando al grupo. El tiempo libre depende de la edad: menores de 10 años - no hay tiempo libre sin acompañante; 11-14 años en grupos de 4 a 5 estudiantes, tienen tiempo libre pero deben volver al punto de encuentro acordado cada 30 a 45 minutos (esto depende de la ciudad, por ejemplo, en las ciudades más grandes el tiempo será más corto) y, si es posible, los miembros del equipo UKLC y el Group Leader aún acompañarán el grupo; 14-17 años en grupos de 3 a 4 estudiantes, tienen tiempo libre y deben volver al punto de encuentro acordado cada hora a 90 minutos. No se permite nunca que los estudiantes deambulen solos. Los estudiantes llevarán su pulsera y lanyard (tarjeta de identidad y cordón) y estarán conscientes de los puntos de encuentro.

Consentimiento médico:

Entiendo y acepto el hecho de que, en el caso de que mi(s) hijo/a(s) esté(n) involucrado(s) en un accidente grave o se encuentre(n) gravemente enfermo(s), UKLC se asegurará de que se busque la ayuda médica profesional pertinente. Contactarán al Group Leader y a los padres/madres y/o tutores legales. En el caso de que Group Leader no esté disponible, un miembro del equipo UKLC o anfitrión se hará cargo y llevará a mi(s) hijo/a(s) al hospital. Todos los detalles disponibles del estudiante serán dados a los médicos.

En caso de que mi(s) hijo/a(s) necesite(n) atención médica urgente en la que deba darse el consentimiento, el Group Leader se pondrá inmediatamente en contacto conmigo o con el contacto de emergencia facilitado. Si yo no puedo ser localizado, el Group Leader, junto con el agente, tomará cualquier decisión necesaria. Si el Group Leader no puede ser localizado, un miembro del equipo del Senior Leadership Team de UKLC consultará conmigo y/o con el agente de reservas para tomar una decisión. Si yo no puedo ser localizado y el agente de reservas no puede ser localizado, un miembro del equipo del Senior Leadership Team de UKLC consultará con el Group Leader para tomar una decisión. Cuando sea necesario, estoy de acuerdo en que el Senior Leadership Team tome la decisión.

rotección de datos:

Por último, en línea con la nueva legislación europea del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, UKLC se asegurará de que todos los datos recopilados se almacenen de forma segura y solo se utilicen para proporcionar los productos y servicios que les he solicitado.

Durante el curso UKLC puede tomar fotografías o videos de mi(s) hijo/(s), pero estas fotografías sólo serán utilizadas con fines de marketing cuando el consentimiento haya sido específicamente dado por mí a través de mi agente de reservas. Si mi hijo/a es mayor de 13 años, se le preguntará al empezar el curso si desea dar su consentimiento propio para que su imagen sea utilizada. El consentimiento puede retirarse en cualquier momento, enviando un correo electrónico a [email protected]

UKLC kursuna katılan öğrencilerin ebeveynleri/velileri için onay beyanı (rezervasyon acentesi tarafından iletilecektir)

Pastoral bakım:

Çocuğumu/çocuklarımı UKLC ile bir kursa kaydettirirken aşağıdaki bakım düzeylerine onay verdiğimi anlıyorum:

 • Çocuğumun/çocuklarımın katıldığı merkezde, 7/24 hizmet veren bir UKLC ekibi olacaktır
 • Bu ekibe, UKLC Merkez ofisinden 24 saat destek sağlanacaktır
 • Çocuğum/çocuklarım UKLC tarafından düzenlenen derslere/oturumlara aktif olarak katıldığında, UKLC ekibi güvenliklerinden ve disiplinlerinden sorumlu olacaktır
 • Bu sürelerin dışında UKLC ekibi, çocuğumu/çocuklarımı denetleme ve ondan/onlardan sorumlu olma görevinde Grup Liderini 7/24 destekleyecektir

Acil durumda iletişim kurulacak kişi:

Ayrıca, UKLC'ye iletilmek üzere rezervasyon acenteme çocuğumdan/çocuklarımdan sorumlu bir yetişkinin acil durum iletişim numarasını vermeyi de kabul ediyorum. Bu numaranın doğru olduğundan emin olacak ve belirtilen kişinin İngilizce seviyesini açıklayacağım.

Gezilerde denetim:

Gezilerde öğrencilerin UKLC ekibi ve grup lider(ler)i tarafından denetlendiğini bilmek beni mutlu ediyor. Tüm geziler, grup lideri kabul ederse seyahat planına dahil edilen bir serbest zaman unsuruna sahiptir (boş zaman istenmezse, UKLC ekip üyeleri grubu denetlemeye devam edecektir). Serbest zaman aşağıdaki gibi yaşa bağlıdır: 10 yaşın altında - refakatsiz serbest zaman yok, 11-14 - 4 ila 5 öğrenciden oluşan gruplara serbest zaman verilir, ancak her 30 ila 45 dakikada bir kararlaştırılan buluşma noktasına geri dönülmelidir (bu durum şehre bağlıdır, ör. büyük şehirlerde zaman daha kısa olacaktır) ve mümkünse UKLC ekip üyeleri ve grup liderleri yine de eşlik edecektir, 14-17 - 3 ila 4 öğrenciden oluşan gruplara serbest zaman verilir ve her bir saat ila 90 dakika içinde kararlaştırılan buluşma noktasına geri dönülmelidir. Öğrenciler hiçbir şekilde yalnız dolaşmamalıdır. Öğrenciler, bileklik ve kordonlara sahip olacak ve buluşma noktalarından haberdar olacaklardır.

Tıbbi onay:

Çocuğumun/çocuklarımın ciddi bir kazaya karışması veya ciddi şekilde rahatsızlanması durumunda UKLC'nin ilgili profesyonel tıbbi yardımın alınmasını sağlayacağını anlıyor ve onaylıyorum. Grup lideri bilgilendirilecek ve benimle iletişime geçilecek. Grup liderinin müsait olmaması durumunda, bir UKLC ekip üyesi veya sorumlu görevi üstlenecek ve çocuğumu/çocuklarımı hastaneye götürecektir. Öğrencinin mevcut tüm bilgileri hekimlere verilecektir.

Çocuğumun/çocuklarımın onay verilmesi gereken durumlarda acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyması halinde, grup lideri benimle veya belirtilen, acil durumda iletişime geçilecek kişiyle derhal iletişime geçecektir. Bana ulaşılamazsa grup lideri, temsilci ile birlikte gereken kararları alacaktır. Grup lideri bulunamazsa UKLC Üst Düzey Liderlik ekibinin bir üyesi, benimle ve/veya rezervasyon acentesiyle bir karar vermek için görüşecektir. Bana ve rezervasyon acentesine ulaşılamaması durumunda UKLC Üst Düzey Liderlik ekibinin bir üyesi, grup lideri ile bir karar vermek için görüşecektir. Gerektiğinde UKLC Üst Düzey Liderlik ekibinin bir karar vermesine izin vermekten memnuniyet duyarım.

Veri koruma:

Nihai olarak, 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe giren Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) mevzuatı gereğince UKLC, toplanan tüm verilerin güvenli biçimde saklandığından ve yalnızca kendilerinden talep ettiğim ürünleri ve hizmetleri sağlamak adına kullanıldığından emin olacaktır.

Kurs sırasında UKLC, çocuğumun/çocuklarımın fotoğraflarını veya videolarını çekebilir, ancak bunlar yalnızca rezervasyon yaptığım acenteye özel olarak izin verdiğim pazarlama amaçları doğrultusunda kullanılabilir. Çocuğum 13 yaşından büyükse, görüntüsünün kullanılmasına izin vermek isteyip istemedikleri varışta sorulacaktır. Onay, istenilen zamanda [email protected] adresine e-posta gönderilerek geri çekilebilir.

Заява про згоду для батьків/опікунів учнів, які відвідують курс UKLC (передається агентом із бронювання)

Відповідальність за учнів

Реєструючи мою дитину / моїх дітей на курс UKLC, я розумію, що я погоджуюся на вказані нижче рівні відповідальності.

 • У центрі, який відвідує моя дитина / мої діти, буде цілодобово доступна команда UKLC.
 • Для цієї команди буде цілодобово доступна підтримка головного офісу UKLC.
 • Під час активної участі моєї дитини / моїх дітей у заняттях/заходах, організованих UKLC, команда UKLC нестиме відповідальність за їхню безпеку та дисципліну.
 • Поза цим часом команда UKLC надаватиме цілодобову підтримку куратору групи з питань нагляду за моєю дитиною / моїми дітьми та відповідальності за них.

Контактна особа для екстреного зв’язку

Я також погоджуюся надати моєму агенту з бронювання контактний номер екстреного зв’язку дорослого, відповідального за мою дитину / моїх дітей, який буде переданий UKLC. Я зобов’язуюся переконатися в правильності цього номера та вкажу рівень англійської мови зазначеної особи.

Нагляд на екскурсіях

Мене радує, що на екскурсіях учні перебувають під наглядом команди UKLC та кураторів групи. За згоди куратора групи в програму всіх екскурсій включається вільний час (якщо вільний час є небажаним, то члени команди UKLC продовжуватимуть наглядати за групою). Вільний час залежить від віку таким чином: до 10 років — немає вільного часу без супроводу; 11–14 років — групам від 4 до 5 учнів дозволяється вільний час, але вони повинні повертатися до узгодженого місця зустрічі кожні 30–45 хвилин (це залежить від міста, наприклад, у великих містах час буде коротшим), і за можливості члени команди UKLC та куратори груп супроводжуватимуть їх; 14–17 років — групам від 3 до 4 учнів дозволяється вільний час, і вони повинні повертатися до узгодженого місця зустрічі кожні 60–90 хвилин. У жодному разі учні не повинні гуляти наодинці. Усі учні матимуть браслет і шнурок для бейджа та знатимуть про місця зустрічі.

Згода на медичні послуги

Я розумію та погоджуюся з тим, що, якщо моя дитина / мої діти потраплять у серйозну аварію або захворіють, UKLC звернеться по відповідну професійну медичну допомогу. Куратор групи буде проінформований, і зі мною зв’яжуться. У разі відсутності куратора групи член команди UKLC або приймальна сторона візьме на себе відповідальність і доставить мою дитину / моїх дітей до лікарні. Лікарям буде надано всі доступні відомості про учня.

Якщо моїй дитині / моїм дітям знадобиться термінова медична допомога й буде необхідно дати згоду, керівник групи негайно зв’яжеться зі мною або із зазначеною контактною особою для екстрених ситуацій. Якщо зі мною буде неможливо зв’язатись, куратор групи спільно з агентом ухвалить необхідне рішення. Якщо буде неможливо знайти куратора групи, представник вищого керівництва UKLC проконсультується зі мною та/або агентом із бронювання для ухвалення рішення. Якщо буде неможливо зв’язатись ані зі мною, ані з агентом із бронювання, представник вищого керівництва UKLC проконсультується з куратором групи для ухвалення рішення. Я погоджуюся, щоб вище керівництво UKLC ухвалювало рішення в разі потреби.

Захист даних

Відповідно до нового європейського законодавчого акта — Загального регламенту про захист даних (GDPR), який набув чинності 25 травня 2018 року, UKLC гарантує, що всі зібрані дані зберігатимуться в безпеці та використовуватимуться лише для надання продуктів і послуг за моїм запитом.

Протягом курсу UKLC може робити фотографії або відео моєї дитини / моїх дітей, але вони використовуватимуться з маркетинговою метою тільки в разі моєї явної згоди, наданої агенту, через якого бронювалося навчання. Якщо моя дитина старше 13 років, після прибуття її запитають, чи згодна вона на використання її фотографій. Згоду можна відкликати в будь-який час, надіславши електронний лист на адресу [email protected].

UKLC 과정 등록 학생의 학부모/보호자 동의서(예약 담당자가 전달)

학생 관리:

자녀를 UKLC 과정에 등록시킬 경우, 본인은 다음의 관리 수준을 이해하고 이에 동의합니다.

 • 자녀가 다니는 센터에는 연중무휴 24시간 이용 가능한 UKLC 팀이 상주합니다.
 • UKLC 본사에서 온 팀으로부터 24시간 지원이 가능합니다.
 • 자녀가 UKLC에서 주최하는 수업/세션에 활발하게 참여할 경우, UKLC 팀은 자녀의 안전과 훈육에 책임이 있습니다.
 • 이 시간 외에 UKLC 팀은 자녀를 감독하고 책임지는 그룹 리더의 역할을 연중무휴 24시간 지원하겠습니다.

비상 연락처:

또한 본인은 자녀를 책임지는 성인의 비상 연락처를 예약 담당자에게 제공하여 UKLC에 전달되는 것에 동의합니다. 본인은 이 전화번호가 정확함을 보장하고 해당 사람의 영어 구사 수준을 설명하겠습니다.

견학 감독:

본인은 견학 시, 학생들이 UKLC 팀과 그룹 리더의 감독하에 있다는 것에 기꺼이 동의합니다. 그룹 리더가 동의하는 경우 모든 견학의 여정에는 자유 시간이 포함됩니다(자유 시간을 원하지 않는 경우 UKLC 팀원이 그룹을 계속 감독합니다). 자유 시간은 연령에 따라 다음과 같이 주어집니다: 10세 미만 - 동반자가 반드시 포함된 자유 시간, 11~14세 - 4~5명의 학생을 한 그룹으로 자유 시간을 허용하지만 매 30~45분마다 약속된 모임 장소로 돌아와야 하고(도시에 따라 다름, 예: 큰 도시를 견학할수록 시간 간격이 짧아짐), 가능한 UKLC 팀원과 그룹 리더가 역시 동반해야 합니다, 14~17세 - 3~4명의 학생을 한 그룹으로 자유 시간을 허용하고 매 90분마다 약속된 모임 장소로 돌아와야 합니다. 어떤 경우라도 학생이 혼자 돌아다녀서는 안 됩니다. 학생은 손목 밴드와 끈을 착용하고 모임 장소를 숙지해야 합니다.

의료 동의:

본인은 본인의 자녀가 심각한 사고를 당하거나 몸 상태가 아주 안 좋을 경우, UKLC가 관련 전문 의료 지원을 찾을 것이라는 사실을 이해하고 동의합니다. 그룹 리더는 이를 알리고 본인은 연락을 받게 될 것입니다. 그룹 리더가 연락을 할 수 없는 경우, UKLC 팀원 또는 관리자가 책임을 지고 자녀를 병원으로 데려갈 것입니다. 학생의 유용한 세부 정보가 의료 종사자에게 전달될 것입니다.

자녀가 긴급한 치료를 받아야 하는데 동의가 반드시 필요한 경우, 그룹 리더는 즉시 본인이나 주어진 비상 연락처로 연락할 것입니다. 본인이 연락을 받지 못할 경우, 그룹 리더는 담당자와 함께 필요한 결정을 내릴 것입니다. 그룹 리더가 부재한 경우, UKLC 시니어 리더십 팀원이 결정을 내리기 위해 본인 및/또는 예약 담당자와 상의할 것입니다. 본인이 연락을 받지 않고 예약 담당자도 연락이 안 되는 경우, UKLC 시니어 리더십 팀원이 그룹 리더와 상의하여 결정할 것입니다. 필요한 경우 UKLC 시니어 리더십이 결정을 내리는 데 기꺼이 동의합니다.

데이터 보호:

마지막으로 2018년 5월 25일에 발효된 GDPR(일반 데이터 보호 규정)의 새로운 유럽 법률에 따라, UKLC는 모든 수집된 데이터가 안전하게 저장되고 본인이 요청한 제품 및 서비스를 제공하는 데만 사용된다는 것을 보장합니다.

과정 동안, UKLC는 자녀의 사진이나 영상을 찍을 수 있지만 이는 본인이 예약 담당자에게 특별히 동의한 마케팅 목적으로만 사용됩니다. 자녀가 13세 이상이라면, 도착 시 이미지 사용에 대해 동의 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. [email protected]로 이메일을 보내서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

Tuyên bố chấp thuận dành cho phụ huynh/người giám hộ của học sinh tham gia khóa học UKLC (do đại lý đặt chỗ thông qua)

Chăm sóc mục vụ:

Khi ghi danh cho con em/các con em của tôi vào một khóa học với UKLC, tôi hiểu rằng tôi chấp thuận các cấp độ chăm sóc sau đây:

 • Ở trung tâm con em/các con em của tôi tham gia sẽ có đội ngũ nhân viên UKLC túc trực 24/7
 • Đội ngũ nhân viên tại Trụ sở chính của UKLC sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ trong suốt 24 giờ
 • Khi con em/các con em của tôi chủ động tham gia vào các buổi học/phiên học do UKLC tổ chức, đội ngũ nhân viên UKLC sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn và kỷ luật của trẻ
 • Ngoài các khoảng thời gian này, đội ngũ nhân viên UKLC sẽ hỗ trợ 24/7 cho Trưởng Nhóm trong vai trò giám sát của họ và chịu trách nhiệm đối với con em/các con em của tôi.

Liên hệ khẩn cấp:

Tôi cũng đồng ý cung cấp cho đại lý đặt chỗ của mình số điện thoại liên hệ khẩn cấp của một người lớn chịu trách nhiệm đối với con em/các con em của tôi. Số điện thoại này sẽ được gửi đến UKLC. Tôi cũng đảm bảo rằng số điện thoại này là chính xác và tôi sẽ giải thích về trình độ tiếng Anh của người được nêu.

Giám sát khi du ngoạn:

Tôi hài lòng khi biết rằng trong các chuyến du ngoạn, đội ngũ nhân viên UKLC và (các) trưởng nhóm sẽ giám sát học sinh. Trong hành trình của tất cả những cuộc du ngoạn sẽ có yếu tố thời gian sinh hoạt tự do nếu trưởng nhóm đồng ý (nếu trưởng nhóm không mong muốn có thời gian tự do, đội ngũ nhân viên UKLC sẽ tiếp tục giám sát nhóm). Thời gian tự do tùy theo độ tuổi như sau: dưới 10 tuổi – không có thời gian tự do không có người cùng, 11-14 tuổi – nhóm 4 đến 5 học sinh được phép có thời gian tự do nhưng phải quay lại điểm tập trung đã thỏa thuận sau mỗi 30 đến 45 phút (điều này phụ thuộc vào thành phố, tức là ở các thành phố lớn thời gian này sẽ ngắn hơn) và nếu có thể nhân viên UKLC và các trưởng nhóm vẫn sẽ đi cùng, 14-17 tuổi – nhóm 3 đến 4 học sinh được phép có thời gian tự do và phải quay lại điểm tập trung đã thỏa thuận sau mỗi 1 giờ đến 90 phút. Không có trường hợp nào học sinh được đi lang thang một mình. Học sinh sẽ đeo vòng đeo tay và dây đeo cổ và nhận biết được các điểm tập trung.

Chấp thuận về y tế:

Tôi hiểu và chấp thuận với thực tế là trong trường hợp con em/các con em của tôi gặp phải một tai nạn nghiêm trọng hoặc bị bệnh quá nặng, UKLC sẽ đảm bảo việc tìm kiếm trợ giúp y tế chuyên môn liên quan. Họ sẽ thông báo cho trưởng nhóm và sẽ liên hệ với tôi. Trong trường hợp không có trưởng nhóm tại chỗ, nhân viên hoặc người tổ chức của UKLC sẽ chịu trách nhiệm và đưa con em/các con em của tôi đến bệnh viện. Tất cả thông tin chi tiết sẵn có của học sinh sẽ được cung cấp cho chuyên gia hành nghề y tế.

Trong trường hợp con em/các con em của tôi phải được chăm sóc y tế khẩn cấp cần có sự chấp thuận, trưởng nhóm sẽ liên hệ ngay với tôi hoặc liên hệ khẩn cấp đã được cung cấp. Nếu không thể liên hệ được với tôi, trưởng nhóm sẽ phối hợp cùng đại lý để đưa ra mọi quyết định cần thiết. Nếu không tìm được trưởng nhóm, một thành viên trong Ban Lãnh Đạo Cao Cấp của UKLC sẽ trao đổi với tôi và/hoặc đại lý đặt chỗ để đưa ra quyết định. Nếu không thể liên hệ được với tôi và đại lý đặt chỗ, một thành viên trong Ban Lãnh Đạo Cao Cấp của UKLC sẽ trao đổi với trưởng nhóm để đưa ra quyết định. Nếu cần thiết, tôi sẵn lòng chấp thuận với việc Ban Lãnh Đạo Cấp Cao của UKLC sẽ đưa ra quyết định.

Bảo vệ dữ liệu:

Cuối cùng, nhằm phù hợp với luật mới của Châu Âu về Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung (General Data Protection Regulation, GDPR) có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018, UKLC sẽ đảm bảo mọi dữ liệu thu thập được sẽ được lưu trữ bảo mật và chỉ được sử dụng để cung cấp cho các sản phẩm và dịch vụ mà tôi yêu cầu từ phía họ.

Trong khóa học UKLC có thể chụp ảnh hoặc quay video con em/các con em của tôi nhưng những hình ảnh này sẽ chỉ được sử dụng nhằm mục đích tiếp thị khi tôi chấp thuận cụ thể cho việc này thông qua đại lý tôi đã đặt chỗ. Nếu con em tôi đã trên 13 tuổi, khi đến nơi trẻ sẽ được hỏi liệu trẻ có chấp thuận cho việc sử dụng hình ảnh của trẻ hay không. Có thể rút lại thỏa thuận vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi email đến [email protected]

Δήλωση συγκατάθεσης για τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που παρακολουθούν ένα μάθημα UKLC (που πρέπει να μεταβιβαστεί από τον πράκτορα κρατήσεων)

Πνευματική φροντίδα:

Κατά την εγγραφή του παιδιού/των παιδιών μου σε ένα μάθημα με την UKLC, συναινώ στα ακόλουθα επίπεδα φροντίδας:

 • Θα υπάρχει μια ομάδα UKLC διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στο κέντρο στο οποίο θα παρευρίσκονται το παιδί/τα παιδιά μου
 • Θα υπάρχει διαθέσιμη 24ωρη υποστήριξη σε αυτήν την ομάδα από τα κεντρικά γραφεία της UKLC
 • Όταν το παιδί/τα παιδιά μου συμμετέχουν ενεργά σε μαθήματα/συνεδρίες που διοργανώνονται από τη UKLC, η ομάδα της UKLC θα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και την πειθαρχία τους
 • Εκτός από αυτά τα χρονικά διαστήματα, η ομάδα UKLC θα υποστηρίξει τον Επικεφαλής του Ομίλου 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στο ρόλο του να επιβλέπει και να είναι υπεύθυνος για το παιδί/τα παιδιά μου

Πρόσωπο επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:

Συμφωνώ επίσης να παρέχω στον πράκτορα κρατήσεών μου έναν αριθμό επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης ενός/μίας ενήλικα υπεύθυνου/υπεύθυνσης για το παιδί/τα παιδιά μου, ο οποίος θα μεταβιβαστεί στη UKLC. Θα διασφαλίσω ότι ο αριθμός αυτός είναι σωστός και θα εξηγήσω το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας του ατόμου που αναφέρεται.

Επίβλεψη εκδρομών:

Είμαι ευτυχής που γνωρίζω ότι στις εκδρομές, οι μαθητές/μαθήτριες εποπτεύονται από την ομάδα UKLC και τον αρχηγό της ομάδας τους. Όλες οι εκδρομές έχουν ένα στοιχείο ελεύθερου χρόνου ενσωματωμένο στο δρομολόγιο, εφόσον συμφωνεί ο επικεφαλής της ομάδας (εάν δεν είναι επιθυμητός ο ελεύθερος χρόνος, τότε τα μέλη της ομάδας UKLC θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την ομάδα). Ο ελεύθερος χρόνος εξαρτάται από την ηλικία ως εξής: κάτω των 10 ετών – δεν υπάρχει ασυνόδευτος ελεύθερος χρόνος, 11-14 – επιτρέπεται ελεύθερος χρόνος σε ομάδες 4 έως 5 μαθητών, οι οποίοι όμως θα πρέπει να επιστρέφουν σε ένα συμφωνημένο σημείο συνάντησης κάθε 30 έως 45 λεπτά (αυτό εξαρτάται από την πόλη π.χ. σε μεγαλύτερες πόλεις ο χρόνος θα είναι μικρότερος) και αν είναι δυνατόν τα μέλη της ομάδας UKLC και οι αρχηγοί ομάδων θα συνεχίσουν να συνοδεύουν, 14-17 – επιτρέπεται ελεύθερος χρόνος σε ομάδες 3 έως 4 μαθητών, οι οποίοι θα πρέπει να επιστρέφουν σε ένα συμφωνημένο σημείο συνάντησης κάθε ώρα έως 90 λεπτά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι μαθητές να περιπλανώνται μόνοι τους. Οι μαθητές θα έχουν το βραχιολάκι και το κορδόνι τους και θα γνωρίζουν τα σημεία συνάντησης.

Ιατρική συγκατάθεση:

Κατανοώ και συναινώ στο γεγονός ότι σε περίπτωση που το παιδί/τα παιδιά μου εμπλακούν σε σοβαρό ατύχημα ή αρρωστήσουν σοβαρά, η UKLC θα διασφαλίσει ότι ζητείται η σχετική επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Ο επικεφαλής της ομάδας θα ενημερωθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Σε περίπτωση που ο επικεφαλής της ομάδας δεν είναι διαθέσιμος, ένα μέλος της ομάδας UKLC ή ένας οικοδεσπότης θα αναλάβει και θα μεταφέρει το παιδί/τα παιδιά μου στο νοσοκομείο. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του μαθητή/της μαθήτριας θα δοθούν στους ιατρούς.

Σε περίπτωση που το παιδί/τα παιδιά μου χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα όπου πρέπει να δοθεί συγκατάθεση, ο επικεφαλής της ομάδας θα επικοινωνήσει αμέσως μαζί μου ή θα επικοινωνήσει με την επαφή έκτακτης ανάγκης που θα έχει δοθεί. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί μου, ο επικεφαλής της ομάδας, σε συνεργασία με τον πράκτορα, θα λάβει κάθε αναγκαία απόφαση. Εάν ο επικεφαλής της ομάδας δεν μπορεί να βρεθεί, ένα μέλος της ομάδας Senior Leadership της UKLC θα συνεννοηθεί μαζί μου ή/και με τον πράκτορα κρατήσεων για να λάβει μια απόφαση. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί μου και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον πράκτορα κρατήσεων, ένα μέλος της Senior Leadership της UKLC θα διαβουλευτεί με τον επικεφαλής της ομάδας για να λάβει μια απόφαση. Όπου είναι απαραίτητο, είμαι στην ευχάριστη θέση να συμφωνήσω ότι η Senior Leadership της UKLC θα λάβει την απόφαση.

Προστασία δεδομένων

Τέλος, σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, η UKLC θα διασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται με ασφάλεια και θα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχω ζητήσει από αυτούς.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, η UKLC μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες ή βίντεο του παιδιού/των παιδιών μου, αλλά αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ όπου έχει δοθεί συγκεκριμένα η συγκατάθεσή μου στον πράκτορα, μέσω του οποίου έκανα κράτηση. Εάν το παιδί μου είναι άνω των 13 ετών, αυτό θα ερωτηθεί κατά την άφιξή του αν επιθυμεί να δώσει συγκατάθεση για τη χρήση της εικόνας του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Piekrišanas paziņojums to studentu vecākiem/aizbildņiem, kuri apmeklē „UKLC” organizētu kursu (nodod rezervācijas aģents)

Pastorālā aprūpe

Reģistrējot savu(-us) bērnu(-us) „UKLC” organizētā kursā, es apliecinu, ka piekrītu šādiem aprūpes līmeņiem:

 • centrā, kuru apmeklē mans bērns(-i), 24/7 būs pieejama „UKLC” komanda;
 • komandai būs pieejams diennakts atbalsts, ko sniedz „UKLC” galvenais birojs;
 • kad mans bērns(-i) aktīvi piedalās „UKLC” organizētajās nodarbībās/sesijās, „UKLC” komanda būs atbildīga par viņu drošību un disciplīnu;
 • ārpus šī laika „UKLC” komanda atbalstīs grupas vadītāju 24/7, pildot pienākumu uzraudzīt un būt atbildīgam par manu(-iem) bērnu(-iem).

Kontaktinformācija ārkārtas gadījumos

Es arī piekrītu sniegt savam rezervācijas aģentam par manu(-iem) bērnu(-iem) atbildīgās pieaugušās personas kontaktinformāciju ārkārtas gadījumos, kas tiks nodota „UKLC”. Es nodrošināšu, ka šis numurs ir pareizs, un informēšu par norādītās personas angļu valodas līmeni.

Uzraudzība ekskursijās

Mani priecē, ka ekskursijās skolēnus uzrauga „UKLC” komanda un viņu grupas vadītājs(-i). Visām ekskursijām maršrutā ir iekļauts brīvais laiks, ja grupas vadītājs tam piekrīt (ja neviens nevēlas brīvo laiku, tad „UKLC” komandas dalībnieki turpinās uzraudzīt grupu). Brīvais laiks ir atkarīgs no vecuma: bērniem, kas jaunāki par 10 gadiem – nav atļauts brīvais laiks bez pavadoņa, 11–14 gadus veciem bērniem atļauts brīvais laiks grupās pa 4–5 skolēniem, bet jāatgriežas saskaņotajā tikšanās vietā ik pēc 30–45 minūtēm (tas ir atkarīgs no pilsētas, piemēram, lielākās pilsētās laiks būs īsāks), un, ja iespējams, „UKLC” komandas dalībnieki un grupu vadītāji tik un tā pavadīs skolēnu grupu, 14–17 gadus sasniegušajiem skolēniem ir atļauts brīvais laiks grupās pa 3–4 skolēniem, bet jāatgriežas saskaņotajā tikšanās vietā katru stundu vai vēlākais pusotras stundas laikā. Nekādā gadījumā skolēniem nevajadzētu doties prom vieniem. Skolēniem būs aproce un siksniņa, kā arī viņi būs informēti par tikšanās vietām.

Medicīniskā piekrišana

Es saprotu un piekrītu faktam, ka gadījumā, ja mans(-i) bērns(-i) ir iesaistīts(-i) nopietnā negadījumā vai nopietni saslimst, „UKLC” nodrošinās, ka tiek meklēta atbilstoša profesionāla medicīniskā palīdzība. Grupas vadītājs tiks informēts un ar mani sazināsies. Ja grupas vadītājs nav pieejams, „UKLC” komandas dalībnieks vai rīkotājs uzņemsies atbildību un nogādās manu(-us) bērnu(-us) slimnīcā. Visa pieejamā informācija par skolēnu tiks sniegta ārstniecības personām.

Ja manam(-iem) bērnam(-iem) būs nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība un būs jāsniedz piekrišana, grupas vadītājs nekavējoties sazināsies ar mani vai norādīto ārkārtas kontaktpersonu. Ja mani nevar sazvanīt, grupas vadītājs kopā ar aģentu pieņems jebkādu vajadzīgo lēmumu. Ja grupas vadītāju nevar atrast, „UKLC” vecākais vadītājs konsultēsies ar mani un/vai rezervācijas aģentu, lai pieņemtu lēmumu. Ja mani un rezervācijas aģentu nevar sazvanīt, „UKLC” vecākais vadītājs apspriedīsies ar grupas vadītāju, lai pieņemtu lēmumu. Vajadzības gadījumā es piekrītu, ka „UKLC” vecākais vadītājs pieņem lēmumu.

Datu aizsardzība

Visbeidzot, saskaņā ar jaunajiem Eiropas tiesību aktiem par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā, „UKLC” nodrošinās, ka visi savāktie dati tiks droši glabāti un izmantoti tikai to produktu un pakalpojumu nodrošināšanai, kurus esmu pieprasījis.

Kursa laikā „UKLC” var uzņemt mana(-u) bērna(-u) fotogrāfijas vai videoierakstus, taču tie tiks izmantoti tikai mārketinga nolūkos, ja es esmu devis atsevišķu piekrišanu aģentam, ar kura starpniecību esmu rezervējis kursu. Ja mans bērns ir vecāks par 13 gadiem, pēc ierašanās viņam tiks jautāts, vai viņš vēlas dot piekrišanu sava attēla izmantošanai. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, rakstot uz e-pastu [email protected]

Oświadczenie o wyrażeniu zgody dla rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w kursie UKLC (do przekazania przez agenta rezerwacji)

Sprawy opiekuńcze:

Zapisując moje dziecko/dzieci na kurs z UKLC, rozumiem, że wyrażam zgodę na następujące poziomy opieki:

 • W ośrodku, do którego uczęszczać będzie moje dziecko/dzieci, będzie działał zespół UKLC dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Zespół ten będzie miał zapewnione 24-godzinne wsparcie z centrali UKLC.
 • Podczas aktywnego uczestnictwa mojego dziecka/dzieci w zajęciach organizowanych przez UKLC, zespół UKLC będzie odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i zachowanie dyscypliny.
 • Poza czasem aktywnego uczestnictwa mojego dziecka/dzieci w zajęciach organizowanych przez UKLC, zespół UKLC będzie wspierał Lidera Grupy 24/7 w jego roli nadzorowania i sprawowania odpowiedzialności za moje dziecko/dzieci.

Kontakt w nagłych wypadkach:

Zgadzam się również na przekazanie agentowi rezerwacji awaryjnego numeru kontaktowego osoby dorosłej odpowiedzialnej za moje dziecko/dzieci, który zostanie przekazany do UKLC. Upewnię się, że numer ten jest poprawny i przybliżę poziom znajomości języka angielskiego osoby podanej do kontaktu.

Nadzór podczas wycieczek:

Z przyjemnością informuję, że na wycieczkach uczestnicy są nadzorowani przez zespół UKLC oraz lidera/ów grupy. We wszystkich wycieczkach przewidziany jest czas wolny, jeśli lider grupy wyrazi na to zgodę (jeśli czas wolny nie okaże się potrzebny, wówczas członkowie zespołu UKLC będą nadal nadzorować grupę). Czas wolny jest zależny od wieku w następujący sposób: dzieci poniżej 10 lat - brak czasu wolnego bez opieki; 11-14 lat - grupy 4-5 uczniów mają czas wolny, ale muszą wracać do ustalonego miejsca spotkania co 30-45 minut (to z kolei zależne jest od miasta, np. w większych miastach czas ten będzie krótszy) i jeśli to możliwe, członkowie zespołu UKLC i liderzy grup będą nadal takim grupom towarzyszyć; 14-17 lat - grupy 3-4 uczniów mają czas wolny i muszą wracać do ustalonego miejsca spotkania co godzinę (z możliwością wydłużenia do półtora godziny). W żadnym wypadku uczniowie nie powinni błąkać się samotnie. Uczniowie będą mieli opaski i smycze na klucze oraz będą świadomi lokalizacji miejsc spotkań.

Zgoda medyczna:

Rozumiem i zgadzam się na to, że w przypadku zajścia poważnego wypadku z udziałem moich dzieci lub gwałtownego pogorszenia się ich samopoczucia, UKLC zapewni powiadomienie i docelowo sprowadzenie odpowiedniej, profesjonalnej pomocy medycznej. Lider grupy zostanie poinformowany i skontaktuje się ze mną.

W przypadku, gdy lider grupy nie będzie dostępny, członek zespołu UKLC lub gospodarz przejmie opiekę i zabierze moje dziecko/dzieci do szpitala. Wszystkie dostępne szczegóły dotyczące kursanta zostaną przekazane lekarzom.

W przypadku, gdy stan mojego dziecka/dzieci wymagać będzie pilnej pomocy medycznej, na którą należy wyrazić zgodę, wówczas kierownik grupy niezwłocznie skontaktuje się ze mną lub z podanym kontaktem awaryjnym. Jeśli nie będę akurat dostępny, to lider grupy, po konsultacji i we współpracy z agentem, podejmą wszelkie niezbędne decyzje. Jeśli nie będzie można odnaleźć lidera grupy, to członek zespołu UKLC Senior Leadership skonsultuje się ze mną i/lub agentem rezerwacji w celu podjęcia decyzji. Jeśli zaś ani ja ani agent rezerwacji nie będziemy dostępni, to członek zespołu UKLC Senior Leadership skonsultuje się z liderem grupy w celu podjęcia decyzji. W razie potrzeby, niniejszym wyrażam zgodę na podjęcie decyzji przez UKLC Senior Leadership.

Ochrona danych:

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami europejskimi (odnośnie do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tj. „RODO”), które weszły w życie 25 maja 2018 r., UKLC zapewni, że wszystkie zgromadzone dane będą bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia produktów i usług, o które prosiłem.

Podczas kursu UKLC może zrobić zdjęcia lub filmy wideo mojemu dziecku/dzieciom, ale będą one użyte tylko w celach marketingowych, gdzie zgoda została udzielona przeze mnie agentowi, przez którego dokonałem rezerwacji. Jeśli moje dziecko ma więcej niż 13 lat, zostanie zapytane w dniu przyjazdu, czy wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected].

הצהרת הסכמה להורים/אפוטרופוסים של תלמידים המשתתפים בקורס UKLC (יועברו על ידי סוכן ההזמנה)

טיפול פסטורלי:

כאשר אנו רושמים את ילדינו לקורס עם UKLC, אנו מבינים שאנו מסכימים לרמות הטיפול הבאות:

 • צוות UKLC יהיה זמין 24/7 במרכז אליו הילד/ילדים שלנו הולכים
 • תמיכה מסביב לשעון תהיה זמינה לצוות זה מהמשרד הראשי של UKLC
 • כאשר הילד/הילדים שלנו משתתפים באופן פעיל בשיעורים/מפגשים שאורגנו על ידי UKLC, צוות UKLC יהיה אחראי על בטיחותם ומשמעתם
 • מחוץ לזמנים אלה, צוות UKLC יתמוך במנהיג הקבוצה 24/7 בתפקידו לפקח ולהיות אחראי על הילד/הילדים שלנו

איש קשר לשעת חירום:

כמו כן, אנו מסכימים לספק לסוכן ההזמנות מספר טלפון ליצירת קשר במקרה חירום של מבוגרההאחראי לילד/ילדים שלנו, אשר יועבר ל-UKLC. אנו נוודא שהמספר הזה נכון ונציין את רמת האנגלית של האדם שצוין.

פיקוח על טיולים:

אני שמח לדעת שבטיולים, התלמידים מפוקחים על ידי צוות UKLC ומנהיגי הקבוצה שלהם. בכל הטיולים יש אלמנט של זמן פנוי משולב לתוך המסלול אם מנהיג הקבוצה מסכים (אם זמן פנוי אינוהרצוי אז חברי צוות UKLC ימשיכו לפקח על הקבוצה). זמן פנוי הוא תלוי גיל כדלקמן: מתחת לגיל 10 שנים – אין זמן פנוי ללא ליווי, 11 -14 – בקבוצות של 4 עד 5 תלמידים מותר זמן פנוי, אבל חובה לחזור לנקודת המפגש המוסכמת כל 30 עד 45 דקות (זה תלוי בעיר, למשל בערים גדולות יותר הזמן יהיה קצר יותר) ואם מתאפשר, חברי צוות UKLC ומנהיגי קבוצה עדיין ילוו, 14 -17 – בקבוצות של 3 עד 4 תלמידים מותר זמן פנוי וחייבים לחזור לנקודת המפגש המוסכמת כל שעה עד 90 דקות. בשום פנים ואופן התלמידים לא ישוטטו לבדם. התלמידים יקבלו צמיד ושרוך ויהיו מודעים לנקודות המפגש.

הסכמה רפואית:

אני מבין ומסכים לעובדה כי במקרה שהילד/ילדים שלנו מעורבים בתאונה חמורה או חולים במצב קשה, UKLC יוודאו כי ניתן הסיוע הרפואי המקצועי הרלוונטי. ראש הקבוצה יקבל הודעה ויצרו עימנו קשר. במקרה שראש הקבוצה לא יהיה זמין, חבר צוות או מארח של UKLC ייקח אחריות ויקח את הילד/ילדים שלנו לבית החולים. כל הפרטים הזמינים של התלמיד יימסרו לרופאים.

במקרה של ילד/ילדים הזקוקים לטיפול רפואי דחוף כאשר יש לתת את הסכמתם, ראש הקבוצה ייצור עימנו קשר באופן מיידי או עם איש הקשר לשעת חירום שסופק. אם לא ניתן יהיה להשיג אותנו, מנהיג הקבוצה, בשיתוף עם הסוכן, יקבל כל החלטה נחוצה. אם לא ניתן למצוא את מנהיג הקבוצה, חבר בצוות ההנהגה הבכירה של UKLC יתייעץ איתנו ו/או עם סוכן ההזמנה כדי לקבל החלטה. אם לא ניתן להשיג אותנו ולא ניתן להשיג את סוכן ההזמנות, חבר בהנהגה הבכירה של UKLC יתייעץ עם מנהיג הקבוצה כדי לקבל החלטה. במידת הצורך נשמח לאפשר להנהגה הבכירה של UKLC לקבל החלטה.

הגנת נתונים:

לבסוף, בהתאם לחקיקה האירופית החדשה של רגולציית הגנת הנתונים הכללית (GDPR) שנכנסה לתוקף ב -25 במאי, 2018, UKLC יבטיחו שכל הנתונים שנאספו יאוחסנו באופן מאובטח וישמשו רק כדי לספק את המוצרים והשירותים שביקשנו מהם.

במהלך הקורס, UKLC עשויים לצלם תמונות או סרטונים של ילדיי, אך אלה ישמשו אך ורק למטרות שיווק, כאשר הסכמתי ניתנה באופן ספציפי לסוכן שהזמנתי באמצעותו. אם הילד שלנו הוא מעל גיל 13, הם ישאלו עם הגעתם אם הם רוצים להסכים לשימוש בתמונות שלהם. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת על ידי שליחת דוא"ל לכתובת הבאה: [email protected]

UKLC‑ის კურსის მსმენელთა მშობლების/მეურვეების დოკუმენტური თანხმობა (ჯავშნებზე პასუხისმგებელი აგენტის დახმარებით ჩარიცხვისას)

მზრუნველობა:

UKLC‑ის კურსზე ჩემი შვილ(ებ)ის ჩარიცხვით თანხმობას ვაცხადებ ქვემოთ მითითებული დონის მზრუნველობაზე:

 • საგანმანათლებლო ცენტრში, რომელშიც ჩემი შვილ(ებ)ი გადიან სწავლებას, სადღეღამისო რეჟიმში იმუშავებს UKLC‑ის გუნდი;
 • UKLC‑ის სათავო ოფისი უზრუნველყოფს სადღეღამისო მხარდაჭერას ზემოაღნიშნული გუნდის წევრებისთვის;
 • UKLC‑ის მიერ ორგანიზებულ გაკვეთილებში/სესიებში ჩემი შვილ(ებ)ის აქტიური მონაწილეობის შემთხვევაში, მათ უსაფრთხოებასა და ქცევაზე პასუხისმგებელი იქნება UKLC‑ის გუნდი;
 • დანარჩენ დროს ჩემი შვილ(ებ)ის ზედამხედველი და მათზე პასუხისმგებელი იქნება ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელსაც სადღეღამისო მხარდაჭერას უწევს UKLC‑ის გუნდი.

საგანგებო ვითარებაში საკონტაქტო პირი:

ასევე, თანახმა ვარ, ჯავშნებზე პასუხისმგებელ აგენტს UKLC‑სთვის გადასაცემად გავუზიარო საგანგებო ვითარებაში იმ ზრდასრული საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი, რომელიც პასუხს აგებს ჩემს შვილ(ებ)ზე. მე ვიზრუნებ როგორც ტელეფონის ამ ნომრის სისწორის შემოწმებაზე, ისე აღნიშნული პირის ინგლისური ენის ცოდნის დონის დაკონკრეტებაზე.

ზედამხედველობა ექსკურსიების დროს:

ჩემთვის მისაღებია, რომ ექსკურსიების დროს კურსის მსმენელებს ზედამხედველობენ მათი ჯგუფის ხელმძღვანელ(ებ)ი და UKLC‑ის გუნდის წევრები. ჯგუფის ხელმძღვანელის თანხმობის შემთხვევაში, ყოველი ექსკურსიის დროს გათვალისწინებული იქნება თავისუფალი დრო (თუ თავისუფალი დრო არ დაიგეგმება, ჯგუფის ზედამხედველობას განაგრძობენ UKLC‑ის გუნდის წევრები). თავისუფალი დრო იგეგმება ასაკის მიხედვით და განისაზღვრება შემდეგნაირად: 10 წლამდე ასაკის შემთხვევაში — თავისუფალი დრო თანმხლები პირის გარეშე გათვალისწინებული არ არის; 11‑14 წლის ასაკის შემთხვევაში — კურსის 4‑5 მსმენელისგან შემდგარი ჯგუფისთვის გათვალისწინებულია თავისუფალი დრო, თუმცა ისინი უნდა გამოცხადდნენ შეხვედრის დათქმულ ადგილას 30‑45 წუთში ერთხელ (ინტერვალი დამოკიდებულია ქალაქზე — მაგალითად, რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო მოკლე იქნება შუალედი) და, შეძლებისდაგვარად, მათ მაინც ახლდებიან თან UKLC‑ის გუნდის წევრები და ჯგუფის ხელმძღვანელები; 14‑17 წლის ასაკის შემთხვევაში — კურსის 3‑4 მსმენელისგან შემდგარი ჯგუფისთვის გათვალისწინებულია თავისუფალი დრო, თუმცა ისინი უნდა გამოცხადდნენ შეხვედრის დათქმულ ადგილას 60‑90 წუთში ერთხელ. კურსის მსმენელთათვის მარტო სიარული ნებისმიერ შემთხვევაში აკრძალულია. მათ ეკეთებათ სპეციალური სამაჯური და ინფორმაციის შემცველი თასმა, ასევე, ეცოდინებათ შეხვედრის ადგილების შესახებ.

თანხმობა სამედიცინო მომსახურებაზე:

თანახმა ვარ, მძიმე უბედური შემთხვევის ან ავადმყოფობის დროს UKLC‑მა იზრუნოს ჩემი შვილ(ებ)ისთვის სათანადო დონის პროფესიული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას მიიღებს ჯგუფის ხელმძღვანელი, ხოლო მე დამიკავშირდებიან. თუ ჯგუფის ხელმძღვანელი ადგილზე არ იქნება, ჩემი შვილ(ებ)ის საავადმყოფოში მიყვანაზე იზრუნებს მასპინძელი ან UKLC‑ის გუნდის წევრი. სამედიცინო მუშაკები მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას კურსის მსმენელის შესახებ.

თუ ჩემს შვილ(ებ)ს დასჭირდებათ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, რომლის დროსაც უნდა გაიცეს თანხმობა, ჯგუფის ხელმძღვანელი დაუყოვნებლივ დამიკავშირდება მე ან საგანგებო ვითარებაში საკონტაქტო პირს, რომელიც მივუთითე. თუ ჩემთან დაკავშირება ვერ მოხერხდება, საჭირო გადაწყვეტილებას მიიღებს ჯგუფის ხელმძღვანელი (აგენტთან ერთად). თუ ჯგუფის ხელმძღვანელის პოვნა ვერ მოხერხდება, გადაწყვეტილებას მიიღებს UKLC‑ის უმაღლეს ხელმძღვანელთა გუნდი ჩემთან ან/და ჯავშნებზე პასუხისმგებელ აგენტთან მოთათბირების შემდეგ. თუ ვერც ჩემთან და ვერც ჯავშნებზე პასუხისმგებელ აგენტთან დაკავშირება ვერ მოხერხდება, UKLC‑ის უმაღლეს ხელმძღვანელთა გუნდი გადაწყვეტილებას მიიღებს ჯგუფის ხელმძღვანელთან მოთათბირების საფუძველზე. აუცილებლობის შემთხვევაში, თანახმა ვარ, გადაწყვეტილება UKLC‑ის უმაღლეს ხელმძღვანელთა გუნდმა მიიღოს.

მონაცემთა დაცვა:

დაბოლოს, ევროკავშირის ახალი დადგენილების, მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR), შესაბამისად, რომელიც 2018 წლის 25 მაისს შევიდა ძალაში, UKLC იზრუნებს, რომ ყველა შეგროვებული მონაცემი უსაფრთხოდ შეინახოს და გამოყენებულ იქნას მხოლოდ და მხოლოდ ჩემ მიერ მისგან მოთხოვნილი პროდუქციისა თუ მომსახურების უზრუნველსაყოფად.

კურსის მსვლელობისას UKLC‑ს შეუძლია ჩემი შვილ(ებ)ის ფოტო‑ ან ვიდეოგადაღება, თუმცა აღნიშნული მასალის მარკეტინგული მიზნით გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჯავშნებზე პასუხისმგებელ აგენტს მკაფიო თანხმობას განვუცხადებ. თუ ჩემი შვილი 13 წელზე უფროსი ასაკისაა, მას ჩასვლისთანავე ჰკითხავენ, სურს თუ არა თანხმობის განცხადება თავისი პერსონალური გამოსახულების გამოყენებაზე. აღნიშნული თანხმობის გამოთხოვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ელფოსტის მისამართზე [email protected] წერილის გაგზავნის მეშვეობით.

To read our Privacy Notice for Students please click here, additionally you can read our full Privacy Policy here